Changes in the regulations concerning personal data protection

What is the GDPR?

It’s a commonly used acronym for General Data Protection Regulation.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

What are the aims of GDPR?

The aims of the reform of personal data protection in European Union and changes of the source systems of the law are as follows:

 

When do the changes become applicable?

GDPR is applicable from 25.05.2018.

 

What can we find on the webpage?

Information on the methods of protection and processing of Your personal data

The aim of GDPR is ensuring that every person has the possibility of protection of their rights and freedoms as well as insuring their control over the processing of their personal data.

To do this, you can exercise your rights:

Your personal data will be processed in the aim of:

In some cases we have the right to forward Your data – if it is necessary for the Controller to be able to continue providing services, in which case the data will be only forwarded to people or entities that the Controller will authorise and whom he/she will contract out for the actions of data processing, or when the need to do it arises from legal obligation of the Controller.

Disclosing of personal data is voluntary but essential for the completion of the aims for which it was gathered. Refusing to disclose the data may result in the impossibility of realising of those aims. Submission of the data in the range indicated by the school legislation and the law concerning educational system is obligatory.

 

Dear Madams and Sirs,

due to the upcoming change (May 25th, 2018) in the regulations concerning personal data – GDPR – any person who do not wish to have their pictures published on our website or wish to remove any  information about them from the webpage of our school are asked to contact the school.

Zmiany w przepisach  o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

Co znajduje się  na stronie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

 

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 

- realizacji procesu kształcenia,

- dokumentacji przebiegu nauczania,

- wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawą Prawo oświatowe,  ustawa o systemie oświaty, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W  związku ze zbliżającą się 25 maja 2018 zmianą przepisów o ochronie danych osobowych ( RODO ) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt z placówką.